Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 30/11/2023 ]

DANH MỤC MẪU BIỂU

TT

TÊN MẪU BIỂU

ĐƯỜNG DẪN

QUY TRÌNH/ QUY CHẾ

        1           

Mẫu 01: Danh mục tài liệu yêu cầu bổ sung (Đơn vị)

Tải về

QC. Phát triển tài nguyên thông tin

        2           

Mẫu 02: Danh mục tài liệu thư viện đáp ứng/chưa đáp ứng theo yêu cầu bổ sung

Tải về

        3           

Mẫu 03: Danh mục tài liệu đề nghị bổ sung theo yêu cầu (Thư viện)

Tải về

        4           

Mẫu 01: Thông tin nộp lưu chiểu tài liệu (Cá nhân)

Tải về

QC. Lưu chiểu tài liệu

        5           

Mẫu 02: Giấy thỏa thuận

V/v cho phép Thư viện số hóa, công khai và khai thác dữ liệu điện tử toàn văn

Tải về

        6           

Mẫu 03: Biên bản bàn giao tài liệu nộp lưu chiểu (Đơn vị)

Tải về

        7           

Phiếu đăng ký cấp tài khoản thư viện

Tải về

QT. Cấp tài khoảnCÁC TIN KHÁC