Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 24/02/2021 ]
THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Thư viện có chức năng tham mưu cho Hội đồng trường, Thường trực Hội đồng trường, Hiệu trưởng trong việc quản trị, giám sát hoạt động, quản lý điều hành về công tác quản lý tư liệu, thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.
Nhiệm vụ, quyền hạn
a)
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển Thư viện;
b)
Phối hợp trong việc thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin liên quan đến Thư viện và quản lý, vận hành hệ thống nhằm phục vụ cho người dùng theo quy định;
 c)
Đề xuất mua sắm tài liệu phù hợp với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các đơn vị, người học trong Trường trên cơ sở kế hoạch đã duyệt và nguồn tài chính được phân bổ;

Tòa nhà Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
d)
Tiếp nhận tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo hội nghị, khóa luận, luận văn, luận án của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu khác của Trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, trao đổi;
đ)
Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản phổ biến, khai thác hiệu quả thông tin, tài liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư viện theo quy định của pháp luật và các quy định của Trường;
e) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin, tư liệu, hình ảnh về các hoạt động của Trường; trưng bày, giới thiệu, khai thác thông tin, tư liệu phù hợp với quy định của pháp luật;
g)
Tổ chức thực hiện và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện, sao chụp tài liệu theo quy định của pháp luật và các quy định của Trường;
h) Khai thác và cập nhật thông tin trong và ngoài nước liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường để cung cấp cho người sử dụng;
i) Chủ động hợp tác với các thư viện, các trường Đại học trong và ngoài nước để trao đổi về quản lý, chia sẻ nguồn lực thông tin – thư viện;
k) Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng, đề nghị của các phòng ban chức năng trong Trường, của các Bộ, Ban, Ngành;
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường, Thường trực Hội đồng trường, Hiệu trưởng giao.
CÁC TIN KHÁC