Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.545.699
Đang online: 54
[ Đăng ngày: 25/02/2021 ]
THƯ VIỆN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

Thư viện - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tên giao dịch quốc tế Library of Banking University of Ho Chi Minh City, Thư viện là một đơn vị chức năng trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý thông tin, tư liệu, thư viện phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Nhiệm vụ, quyền hạn
1.
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển Thư viện.
2.
Chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ cho người dùng tin trong và ngoài Trường theo các quy định của Hiệu trưởng và quy trình nghiệp vụ Thư viện.


Tòa nhà Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
3.
Đề xuất với Ban Giám hiệu trong việc trang bị, mua sắm bổ sung nguồn tư liệu, tài liệu cần thiết trên cơ sở tập hợp yêu cầu của các đơn vị, cá nhân, các nhà chuyên môn hoặc qua khảo sát nhu cầu của người dùng tin. Nguồn tư liệu, tài liệu bổ sung cho Thư viện phải phù hợp với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của các đơn vị, người học trong Trường trên cơ sở kế hoạch đã duyệt và nguồn tài chính được phân bổ.
4.
Tiếp nhận các nguồn tài liệu do Nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo hội nghị, khóa luận, luận văn, luận án của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu khác của Nhà trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng hoặc trao đổi.
5.
Tổ chức việc tiếp nhận và bảo quản các nguồn tài trợ sách, báo, tạp chí, các phương tiện kỹ thuật do các tổ chức, cá nhân trao tặng cho Thư viện Trường.
6. Tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ thông tin, tư liệu, hình ảnh về các hoạt động của Trường; tổ chức trưng bày, giới thiệu, khai thác phù hợp với quy định của pháp luật.
7.
Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, phổ biến, giới thiệu và khai thác hiệu quả thông tin, tài liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư viện theo quy định của pháp luật và các quy định của Nhà trường.
8. Phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện, sao chụp tài liệu theo quy định của pháp luật và các quy định của Hiệu trưởng.
9. Khai thác và cập nhật thông tin trong và ngoài nước liên quan đến đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường để cung cấp cho người dùng tin.
10.
Chủ động hợp tác với các thư viện, các trường đại học trong và ngoài nước trong việc liên kết, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, công nghệ kỹ thuật mới, và chia sẻ nguồn lực thông tin – thư viện.
11.
Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao. Tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc khai thác cơ sở vật chất hiện có của Thư viện nhằm phát huy hiệu quả việc sử dụng tài sản được giao.
12. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của BGH, đề nghị của các phòng ban chức năng trong Trường và của các bộ, ban, ngành liên quan.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
CÁC TIN KHÁC