Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 27/09/2022 ]
HƯỚNG DẪN CẤP TÀI KHOẢN BẠN ĐỌC THƯ VIỆN
(Dành cho bạn đọc bên ngoài HUB)

LƯU ĐỒ:

DIỄN GIẢI:

Bước Mô tả bước công việc Trách nhiệm
Phạm vi áp dụng
•  Độc giả bên ngoài
 
Căn cứ
•  Nội quy Thư viện

•  Nhu cầu của Người dùng tin là cán bộ ngành ngân hàng và các đối tượng bên ngoài khác.

 
1
- Nhu cầu làm thẻ TV

•  Người dùng tin là công chức ngành Ngân hàng hoặc các đối tượng bên ngoài khác nếu có nhu cầu sử dụng Thư viện thì phải đăng ký làm thẻ Thư viện theo quy định trong Nội quy Thư viện

 
2
- Cung cấp, hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký làm thẻ TV

•  Khi Người dùng tin có nhu cầu làm thẻ Thư viện thì Cán bộ Thư viện tại Quầy thông tin cung cấp Mẫu Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện hoặc chỉ đường dẫn cho Người dùng tin download mẫu trên website Thư viện – Mẫu TV/01.01 : Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện (Dành cho đối tượng bên ngoài Trường).
•  Hướng dẫn Người dùng tin ghi đầy đủ thông tin, hình ảnh lên Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện.

•  Bộ phận Lưu hành
3
 - Ghi thông tin

•  Điền đầy thông tin cá nhân lên Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện.
•  Dán kèm hình thẻ 3x4 lên Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện để nộp lại cho Cán bộ Thư viện.

•  Người dùng tin
4
- Đóng phí làm thẻ Thư viện

•  Đóng phí làm thẻ Thư viện tại Phòng Tài chính – Kế toán Trường theo quy định tại mục IV điều A khoản 10 trong Nội quy Thư viện.
•  P.TC-KT thu phí và cấp phiếu thu cho Người dùng tin.
•  Nhận phiếu thu tiền từ Phòng Tài chính – Kế toán.

•  Người dùng tin

•  P.TC-KT

5
- Nộp/Nhận Phiếu thu và Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện

•  Người dùng tin nộp Phiếu thu tiền của P.TC-KT kèm Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện đã ghi đầy đủ thông tin kèm ảnh thẻ 3x4 cho Cán bộ Thư viện.
•  Cán bộ Thư viện nhận Phiếu thu tiền và kiểm tra thông tin trên Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện của Người dùng tin.
•  Hẹn Người dùng tin ngày nhận thẻ Thư viện (sau 3 ngày)
•  Chuyển thông tin và hình thẻ của Người dùng tin đăng ký làm thẻ Thư viện qua email cho Bộ phận Thông tin.

•  Người dùng tin

•  Bộ phận Lưu hành

6
- Nhập liệu

•  Nhận thông tin của Người dùng tin từ Bộ phận Lưu hành gửi qua email.
•  Ứng dụng Phần mềm QLTV/Phân hệ quản lý độc giả để nhập liệu và quản lý thông tin độc giả.

•  Bộ phận Thông tin
7
- In thẻ Thư viện

•  Ứng dụng Phần mềm QLTV/Phân hệ quản lý độc giả để in thẻ Thư viện

 
•  Bộ phận Thông tin
8
- Giao/Nhận thẻ Thư viện

•  Bộ phận Thông tin sau khi in thẻ Thư viện thì chuyển giao cho Bộ phận Lưu hành.
•  Đến hẹn nhận thẻ Người dùng tin đến Quầy thông tin liên hệ trực tiếp với Bộ phận Lưu hành để nhận Thẻ Thư viện.

•  Bộ phận Thông tin

•  Bộ phận Lưu hành

•  Người dùng tin

9
- Báo cáo, thống kê

•  Định kỳ: tháng, quý, năm
•  Đột xuất theo yêu cầu của Phòng, Ban chức năng,…

•  Bộ phận Lưu hành

•  Bộ phận Thông tin

10
- Lưu hồ sơ

•  Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện được sắp xếp và lưu trữ vào Sổ thông tin độc giả làm thẻ Thư viện

Nơi lưu:

•  Bộ phận Lưu hành
•  Thời gian lưu: 5 năm

BIỂU MẪU ÁP DỤNG:

TT Tên biểu mẫu Mã số Thời gian lưu Nơi lưu
1.
Phiếu đăng ký làm thẻ Thư viện (Dành cho đối tượng bên ngoài Trường)
TV/01.01
5 năm
Thư viện
CÁC TIN KHÁC