Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.582.933
Đang online: 22
[ Đăng ngày: 08/02/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số 09/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc truy cập, khai thác Cơ sở dữ liệu điện tử Emerald và Sage Journals

         Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam (Chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý - Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đầu mối)” do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã chính thức đi vào hoạt động; Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là thành viên thụ hưởng và được kích hoạch truy cập vào CSDL tạp chí điện tử của nhà xuất bản SAGE Publications Limited và Emerald Publishing Limited.

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo đến toàn thể GV, VC, NLĐ, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên để khai thác các CSDL điện tử này với thông tin như sau:

        1) Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals

                    - Địa chỉ truy cập: https://journals.sagepub.com 

                    - Phạm vi truy cập:

                        + Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999.

                        + Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022.

        2) Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals

                    - Địa chỉ truy cập: https://www.emerald.com/

                    - Phạm vi truy cập:

                        + Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994.

                        + Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022.

        3) Cách thức truy cập:

                    Cấp quyền truy cập thông qua địa chỉ IP tĩnh nên tự động đăng nhập khi khai thác từ các máy tính trong mạng nội bộ tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

        4) Hướng dẫn sử dụng: Xem chi tiết file đính kèm

                    - Hướng dẫn sử dụng bộ CSDL tạp chí đa ngành SAGE e-Journals.

                    - Hướng dẫn sử dụng bộ CSDL tạp chí chuyên ngành Emerald e-Journals.

        Trong quá trình khai thác nếu có thắc mắc, quý Bạn đọc vui lòng liên hệ:

                Ông Phùng Duy Vũ – ĐT: 0902.366.802 – Email: vupd@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- Bạn đọc (để s/d);
- VC, NLĐ Thư viện (để h/d);
- Website TV;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên
CÁC TIN KHÁC