Bạn đang truy cập: Cơ sở dữ liệu Sách điện tử tiếng Anh
Quyền truy cập 38 tựa sách điện tử tham khảo Gale Virtual Reference Library của nhà xuất bản GALE Cengage Learning.
Mật khẩu đăng nhập:
- Tự động đăng nhập khi truy cập từ mạng nội bộ Trường
- Truy cập từ mạng bên ngoài Trường: thuviendhnh
Cơ sở dữ liệu sách điện tử tiếng Anh mua quyền quy cập của Nhà xuất bản Gale Cengage Learning