Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.583.003
Đang online: 39
[ Đăng ngày: 29/01/2021 ]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 08/TB-ĐHNH-TV
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc mở cửa phục vụ Bạn đọc theo giờ hành chính trong thời gian nghỉ tết Âm lịch năm 2021

            Căn cứ Thông báo số 1429/TB-ĐHNH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc nghỉ tết Âm lịch năm 2021;

            Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-ĐHNH-TV ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc mở cửa phục vụ Bạn đọc theo giờ hành chính trong thời gian nghỉ trước và sau tết Âm lịch năm 2021 được Ban giám hiệu duyệt;

            Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc thời gian mở cửa phục vụ theo giờ hành chính như sau:

            1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021

            2. Thời gian mở cửa: Từ thứ Hai đến thứ Sáu.

                                                * Buổi Sáng : Từ 07h30 đến 11h30

                                                * Buổi Chiều: Từ 13h00 đến 17h00

            3. Từ ngày 01/03/2021, Thư viện mở cửa phục vụ lại theo Nội quy thư viện.

            Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- VC, NLĐ trong TV (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: TV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn

CÁC TIN KHÁC