Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

Số người truy cập: 6.303.721
Đang online: 46
[ Đăng ngày: 07/05/2021 ]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v gia hạn thời gian mượn sách do nhà Trường
không tổ chức học tập trung để phòng chống dịch bệnh Covid-19

         Thực hiện Công văn số 439/ĐHNH-VP ngày 06/5/2021 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác giảng dạy và thi kết thúc học phần.

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc từ ngày 06/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021:

         - Bạn đọc hiện đang mượn sách không phải đến Thư viên để thực hiện gia hạn.

         - Bạn đọc không phải chịu phạt trễ hạn trong thời gian nói trên.

         Sau ngày 14/5/2021, tùy tình hình dịch bệnh và kế hoạch chung của nhà Trường, Thư viện sẽ thông báo cụ thể.

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- VC, NLĐ TV (để t/h);
- Website TV;
- Lưu: Thư viện.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn
CÁC TIN KHÁC