Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.582.963
Đang online: 36
[ Đăng ngày: 12/04/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số 15/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v khai thác sử dụng CSDL điện tử
Đề thi kết thúc học phần đã qua sử dụng

         Nhằm phục vụ nhu cầu tự học, tự ôn tập, củng cố kiến thức thông qua rèn luyện kỹ năng làm bài thi, đồng thời số hóa, đa dạng nguồn học liệu để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hình thức trực tuyến, đào tạo kết hợp. Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Phòng KT&ĐBCL triển khai và đưa vào sử dụng Cơ sở dữ liệu điện tử Đề thi kết thúc học phần đã qua sử dụng để bạn đọc tham khảo với thông tin như sau:

         1) Nội dung truy cập:

         Cơ sở dữ liệu đề thi tham khảo sẽ liên tục được bổ sung, cập nhật định kỳ sau mỗi đợt thi kết thúc học phần. Hiện nay có 291 học phần với hơn 1.000 bộ đề thi tham khảo đã được đưa vào cơ sở dữ liệu để sẳn sàng phục vụ bạn đọc.

         2) Phạm vi truy cập: Trong và ngoài Trường (Hình thức: Online).

         3) Cách thức truy cập:

               - Địa chỉ truy cập OPAC:

               http://library.buh.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000020&rg=4&rgh=%C3%90?%20thi%20tham%20kh?o

               - Tài khoản đăng nhập: Mã số sinh viên

               - Mật khẩu đăng nhập: Đăng nhập lần đầu mặc định là Mã số sinh viên

         Trong quá trình sử dụng, nếu cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

         - Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh

         - Điện thoại: (028) 38.971.651 – Email: thuvien@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- Ban Giám Hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- Toàn thể SV, HV (để sd);
- Website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên
CÁC TIN KHÁC