[ Đăng ngày: 31/01/2012 ]
HỘI THẢO KHOA HỌC
Bộ sưu tập "Tài liệu hội thảo khoa học"
Hội thảo khoa học do Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: Bàn về các vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.
TIỀN TỆ
Bộ sưu tập "Tiền Việt Nam qua các thời kỳ"
Hình ảnh và bài viết mô tả những đặc trưng, sự ra đời, ý nghĩa,…của các đồng tiền Việt Nam qua từng thời kỳ được tập hợp và sắp xếp theo lịch sử tiền tệ Việt Nam cung cấp cho đọc giả một cái nhìn tổng quát về lịch sử tiền tệ Việt Nam.
Bộ sưu tập "Tiền của nhà sưu tập Nguyễn Anh Huy "
Bộ sưu tập Tiền do nhà sưu tập tiền nổi tiếng Nguyễn Anh Huy cung cấp để đọc giả tham khảo trong buổi Hội thảo và triển lãm khoa học Thông tin - Thư viện chủ đề "Lịch sử tiền tệ Việt Nam" do Thư viện Trường Đại học Ngân hàng tổ chức.
HÌNH ẢNH
Trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh 30 năm xây dựng và phát triển
Hình ảnh hoạt động của trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực sản xuất, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… qua các thời kỳ phát triển từ những ngày đầu thành lập là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng nay là Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh..
VĂN BẢN NỘI BỘ
Bộ sưu tập "Văn bản nội bộ"
Đây là một sưu tập các văn bản nội bộ của các Khoa, Phòng ban, Viện, Trung tâm thuộc Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh và các văn bản có liên quan đến hoạt động của Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
TẠP CHÍ
Cơ sở dữ liệu tạp chí chuyên ngành Tài chính - Tín dụng - Ngân hàng
Cơ sở dữ liệu toàn văn bài tạp chí về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, tín dụng, ngân hàng nhăm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
LUẬN VĂN, LUẬN ÁN VÀ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Luận án Tiến sỹ trong nước
Tập hợp các Luận án Tiến sỹ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
Luận án Tiến sỹ Quốc tế
 
Tập hợp các Luận án Tiến sỹ Quốc tế Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
  Luận văn Thạc sỹ
 
Tập hợp hơn 1.100 Luận văn Thạc sỹ Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
  Công trình Nghiên cứu khoa học
 
Tập hợp hơn 200 kết quả Công trình Nghiên cứu Khoa học trong nước về chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng.
CÁC TIN KHÁC