Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 13/09/2020 ]
Biểu mẫu 19

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
THƯ VIỆN

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC,
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, TRUNG CẤP SƯ PHẠM,
NĂM HỌC 2020 - 2021

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu

STT Tên Số Lượng Mục đích sử dụng Đối tượng sử dụng Diện tích xây dựng (m2) Hình thức sử dụng
Sở hữu Liên kết Thuê

8

Thư viện

01

- Quản lý thông tin, tư liệu;

- Phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Sinh Viên

- Học viên Cao học/Nghiên cứu sinh;

- Giảng viên, viên chức, người lao động trong Trường;

- Cán bộ Ngành.

2.400 m2

sở hữu

   

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu

STT Tên Số lượng
1

Số phòng đọc

01

2

Số chỗ ngồi

600

3

Số máy tính của thư viện

20

4

Số lượng đầu sách, tạp chí,
e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)

 A. Số đầu sách phục vụ các ngành đào tạo
   - Sách dạng bản in:
          Số tựa: 11.277 (Tăng 366 tựa so với năm 2019)
          Số bản: 69.687 (Tăng 1.542 bản so với năm 2019)
Nguồn thống kê: PMQL Thư viện: Mục 130 ngày 14/9/2020.
   - Dạng điện tử: 451 tựa sách
          + Tiếng Việt: 413 tựa
          + Tiếng Anh: 38 tựa
Ghi chú: Sách đã mua truy cập.
 B. Số lượng tạp chí trong nước được kết nối
  1. Toàn bộ tạp chí điện tử công bố của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia – NASATI.
  2. Toàn bộ tạp chí điện tử của Trung tâm TT-TV ĐHQGHN chia sẻ.
 C. Số lượng tạp chí ngoài nước được kết nối
  1) Toàn bộ tạp chí trong CSDL ProQuest Central: Gồm hơn 24.000 tạp chí chuyên ngành.
  2) Toàn bộ tạp chí trong CSDL ScienceDirect (nguồn chia sẻ).
 D. Số lượng tạp chí phục vụ các ngành đào tạo
  1) Dạng in có 41 tạp chí, bao gồm:

    1- Chứng khoán Việt Nam
    2- Cộng sản
    3- Dân chủ và pháp luật
    4- Đầu tư chứng khoán
    5- Forum
    6- Giáo dục và lý luận
    7- Khoa học pháp lý
    8- Khoa học và đào tạo ngân hàng
    9- Kiểm toán
    10- Kinh tế đối ngoại - Trường ĐH
    11- Kinh tế và dự báo
    12- Kinh tế và Phát triển - Trường ĐH KTQD
    13- Luật học
    14- Nghiên cứu Châu Âu
    15- Nghiên cứu Đông Bắc Á
    16- Nghiên cứu Đông Nam Á
    17- Nghiên cứu kinh tế
    18- Nghiên cứu Quốc tế
    19- Ngoại thương
    20- Nhà nước và pháp luật
    21- Những vấn đề kinh tế thế giới
    22- PC World
    23- Pháp luật và phát triển/Hội luật gia VN
    24- Quản lý kinh tế (CIEM)
    25- Quản lý nhà nước
    26- Tài chính
    27- Tạp chí dạy và học ngày nay
    28- Tạp chí Kế toán và kiểm toán
    29- Tạp chí nghề luật
    30- Tạp chí Nghiên cứu kinh tế & Kinh doanh Châu Á (JABES)-Trường ĐH KT TP.HCM
    31- Thị trường giá cả BĐS và Tài sản
    32- Thị trường tài chính tiền tệ
    33- Thống kê con số và sự kiện/Tổng cục thống kê
    34- Thông tin tài chính
    35- Thư viện Việt Nam
    36- Thuế nhà nước
    37- Tin học ngân hàng
    38- Triết học
    39- UEH JOURNAL OF (Development)
    40- Viet Nam's socio - Economic Development/Viện Hàn Lâm KHXH VN
    41- Vietnam Shipper (Chủ hàng Việt Nam)
2) Dạng điện tử có 26 tạp chí được số hóa tại Thư viện, bao gồm:
  1- Asian journal of economics and banking
  2- Cộng sản
  3- Cộng sản chuyên đề
  4- Chứng khoán việt nam
  5- Journal of Asian business and economic studies
  6- Kế toán và kiểm toán
  7- Kiểm toán
  8- Kinh tế đối ngoại
  9- Kinh tế và dự báo
  10- Kinh tế và dự báo chuyên đề
  11- Kinh tế và ngân hàng châu á
  12- Khoa học & đào tạo ngân hàng
  13- Luật học
  14- Ngân hàng
  15- Nghiên cứu kinh tế
  16- Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu á
  17- Nghiên cứu quốc tế
  18- Ngoại thương
  19- Nhà nước và pháp luật
  20- Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới
  21- Quản lý kinh tế
  22- Tài chính
  23- Tin học ngân hàng
  24- Thị trường tài chính tiền tệ
  25- Thời báo kinh tế việt nam
  26- Triết học

5

Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường.

 A. Tổng số thư viện điện tử ở nước ngoài được kết nối với thư viện là 04, bao gồm:
  1) Cơ sở dữ liệu sách tiếng Anh Gale Virtual Reference Library:
   - Địa chỉ truy cập: http://go.galegroup.com
  2) Cơ sở dữ liệu Proquest Central
   - Địa chỉ truy cập: https://db.vista.gov.vn:2071/index?accountid=47774
  3) Cơ sở dữ liệu Credo Reference
   - Địa chỉ truy cập: https://search.credoreference.com/
  4) Cơ sở dữ liệu ScienceDirect
   - Địa chỉ truy cập: https://www-sciencedirect-com.db.lic.vnu.edu.vn/
 B. Tổng số thư viện điện tử ở trong nước được kết nối với thư viện là 05, bao gồm:
  1) Thư viện Pháp luật
   - Địa chỉ truy cập:https://thuvienphapluat.vn/
 Website cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý.
  2) Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ
   - Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/
 Bao gồm các CSDL :
   + Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987), KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu (Các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia) ;
   + Cơ sở dữ liệu Proquest Central (Gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 24.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn);
   + Cơ sở dữ liệu Credo Reference (Cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới)...
  3) Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội
   - Địa chỉ truy cập: http://db.lic.vnu.edu.vn/
  4) Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM cung cấp – Sachweb.vn
   - Địa chỉ truy cập: https://sachweb.com/ebookthuvien/login.aspx
  5) STINET - Mạng Liên kết Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp.HCM
   - Địa chỉ truy cập: http://www.stinet.gov.vn/
 Gồm sách, bài trích tạp chí, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu chuyên gia của các Trường Đại học, Viện, Sở, Ban ngành trên địa bàn Tp.HCM do Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM chủ trì. Trong đó, Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là thành viên tham gia đóng góp tài liệu chia sẻ trên hệ thống...

Trân trọng.

Toàn văn báo cáo.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c)
- Phòng KT&ĐBCL (để b/c);
- Đăng website TV;
- Lưu: Thư viện.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2020
GIÁM ĐỐC

Đã Ký

Vũ Tiến Đức
CÁC TIN KHÁC