Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 20/07/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 703/TB-ĐHNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết quả Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021

         Căn cứ Công văn số 520/BVHTTDL-TV ngày 22/02/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021;

         Căn cứ Thông báo 386/ĐHNH-TV ngày 20/04/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021;

         Căn cứ Quyết định 1070/QĐ-ĐHNH ngày 26/06/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM về việc thành lập các Ban phục vụ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021;

         Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, thừa lệnh Hiệu trưởng, Thư viện thông báo kết quả Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021:

         1. Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 cấp Trường:

STT Họ và Tên Đơn vị
(Lớp và Hệ )
Danh hiệu Giải thưởng
1 Đổ Thị Ái HQ7-GE14 Đại sứ VH đọc 2021 Nhất
2 Lâm Thị Thùy Trang ĐH35KQ03 Đại sứ VH đọc 2021 Nhì
3 Hoàng Mỹ Hiền ĐH36QT03 Đại sứ VH đọc 2021 Nhì
4 Phan Nguyễn Quỳnh Hương ĐH36KQ05 Đại sứ VH đọc 2021 Ba
5 Châu Hoàng Bảo ĐH35KQ02 Đại sứ VH đọc 2021 Ba
6 Tô Minh Vươn Trí ĐH35DC02 Đại sứ VH đọc 2021 Ba
7 Võ Kim Tuyền ĐH34QT02 Đại sứ VH đọc 2021 Khuyến khích
8 Nguyễn Hồ Trâm Anh HQ6-GE02 Đại sứ VH đọc 2021 Khuyến khích
9 Nguyễn Thị Thanh Liêm ĐH35KT01 Đại sứ VH đọc 2021 Khuyến khích
10 Phan Thị Thanh Huyền ĐH34KQ02 Đại sứ VH đọc 2021 Khuyến khích

         2. Danh hiệu bài viết được yêu thích dựa theo lượt tương tác trên fanpage Thư viện:

STT Họ và Tên Đơn vị
(Lớp và Hệ )
Danh hiệu Giải thưởng
1 Nguyễn Sơn My HQ8-GE13 Bài viết được yêu thích. Nhất
2 Phạm Thị ngọc Yến ĐH35KQ04 Bài viết được yêu thích. Nhì
3 Cấn Thị Quỳnh ĐH36KT04 Bài viết được yêu thích. Ba

         3. Cộng điểm rèn luyện: Tất cả sinh viên có bài dự thi hợp lệ (Danh sách đính kèm).

         4. Các sinh viên đạt giải có tên trên mục 1 và mục 2 vui lòng liên hệ:

               - Cô Đặng Thị Thu Vân, chuyên viên Thư viện, theo SĐT: 0904428742, email: thuvien@buh.edu.vn để được hướng dẫn thủ tục nhận giải thưởng.

               - Cô Nguyễn Thị Thu, chuyên viên Thư viện, theo SĐT: 0975519583 email: thunt@buh.edu.vn, để được hướng dẫn hoàn tất một số thủ tục cần thiết trước khi gửi bài dự thi cấp toàn quốc (có tên mục 1)./.

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (Báo cáo);
- Các đơn vị (phối hợp thực hiện);
- SV, HV (Portal, Website BUH, TV);
- Lưu: TV.

TL.HIỆU TRƯỞNG
GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên

CÁC TIN KHÁC