Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.583.053
Đang online: 41
[ Đăng ngày: 18/01/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

         Thực hiện thông báo và triệu tập của Phòng Tổ Chức Cán bộ về việc Tham dự buổi công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Thư viên, Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc, cụ thể như sau:

       Thời gian: - Buổi sáng Thứ ba, ngày 19/01/2021.

                          - Từ 07 giờ 30 đến 13 giờ 00.

         Ghi chú:  Buổi Chiều, ngày 19/01/2021 từ 13 giờ 00 Thư viện mở của phục vụ lại bình thường.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn

CÁC TIN KHÁC