Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

Số người truy cập: 6.303.886
Đang online: 72
[ Đăng ngày: 10/08/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 33/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc truy cập, khai thác Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing

         Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam” thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý do Ngân hàng Thế giới tài trợ tiếp tục triển khai gói cơ sở dữ liệu sách điện tử cho các Trường thành viên. Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là thành viên chính thức được kích hoạt truy cập vào Cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing.

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo đến toàn thể GV, VC, NLĐ, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên về việc hỗ trợ truy cập, khai thác CSDL điện tử này với các thông tin như sau:

         1) Địa chỉ truy cập: https://portal.igpublish.com/iglibrary/

         2) Phạm vi truy cập:

               - Bao gồm 6.000 sách điện tử được xuất bản từ năm 2015 đến 2020.

               - Toàn bộ sách được cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.

         3) Cách thức truy cập:

               - Cách 1: Cấp quyền truy cập thông qua địa chỉ IP tĩnh nên tự động đăng nhập khi khai thác từ các máy tính trong mạng nội bộ tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

               - Cách 2: Truy cập từ xa thông qua Tài khoản/Mật khẩu (NXB hỗ trợ trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19): Bạn đọc vui lòng liên hệ Thư viện

         4) Đính kèm:

               - Giới thiệu CSDL sách điện tử IG Publishing.

               - Hướng dẫn sử dụng CSDL sách điện tử IG Publishing.

               - Hướng dẫn truy cập từ xa CSDL sách điện tử IG Publishing.

               - Hướng dẫn kiểm tra truy cập CSDL sách điện tử IG Publishing.

         Trong quá trình khai thác nếu có thắc mắc, quý Bạn đọc vui lòng liên hệ:

               - Ông Phùng Duy Vũ – SĐT: 0902366802 – Email: vupd@buh.edu.vn

               - Ông Hồ Lê Anh Tuấn – SĐT: 0907422522 – Email: tuanhla@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (Báo cáo);
- Các đơn vị (hỗ trợ thông báo);
- Bạn đọc (để s/d);
- VC, NLĐ trong TV (để h/d);
- Website TV;
- Lưu: TV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn

CÁC TIN KHÁC