Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 21/06/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 27/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc truy cập, khai thác Hệ thống kệ sách điện tử ODILO

         Nhằm hỗ trợ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Bạn đọc trong thời gian giảng dạy, học tập trực tuyến; thực hiện nội dung trao đổi trong cuộc họp diễn ra ngày 09/6/2021 giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Công ty IEG Việt Nam về việc cấp quyền truy cập và dùng thử các CSDL điện tử;

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo đến toàn thể GV, VC, NLĐ, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên truy cập, khai thác Hệ thống kệ sách điện tử ODILO với thông tin như sau:

         1. Địa chỉ truy cập: https://ascendger.odilo.us/

         2. Thông tin tài khoản, mật khẩu:

Tài khoản Mật khẩu
ODILO_141 Odilo1234
ODILO_142 Odilo1234
ODILO_143 Odilo1234

         3. Phạm vi truy cập: Trực tuyến (Mỗi tài khoản cho phép cùng lúc 10 người dùng hoặc 10 thiết bị khác nhau truy cập cùng lúc).

         4. Thời gian dùng thử: Đến hết ngày 11/8/2021.

         5. Cách thức sử dụng:
               -  Hướng dẫn đăng nhập: Xem file đính kèm
               -  Hướng dẫn chi tiết: https://www.odilo.us/help/odilotk/EN/borrow.htm

         Trong quá trình khai thác nếu có thắc mắc, quý Bạn đọc vui lòng liên hệ:

               - Ông Phùng Duy Vũ – SĐT: 0902366802 – Email: vupd@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- Bạn đọc (để t/h);
- VC, NLĐ TV (để t/h);
- Portal BUH, Website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên

CÁC TIN KHÁC