Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết

[ Đăng ngày: 28/05/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 23 /TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại Thư viện

         Thực hiện Công văn số 527/ĐHNH-VP ngày 28/5/2021 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc nội dung cụ thể như sau:

         1. Tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện.

         2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 28/5/2021 đến khi có thông báo mới.

         3. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng nguồn tài liệu điện tử, tài liệu số vui lòng liên hệ Thư viện:

               - SĐT: 028.39871651 – Email: thuvien@buh.edu.vn hoặc

               - Ông Phùng Duy Vũ – SĐT: 0902366802 – Email: vupd@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (Cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- VC, NLĐ TV (để t/h);
- Website TV;
- Lưu: Thư viện.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)
Lê Văn Toàn
CÁC TIN KHÁC